ระเบียบสมาคม

 1. ระเบียบสมาคมว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2560
 2. ระเบียบสมาคมว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 3. ระเบียบสมาคมว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉนับที่ 3) พ.ศ.2564
 4. ระเบียบสมาคมว่าด้วยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2560
 5. ระเบียบสมาคมว่าด้วยศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ.2560
 6. ระเบียบสมาคมว่าด้วยที่ปรึกษาสมาคม พ.ศ. 2564
 7. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม พ.ศ.2560
 8. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 9. ระเบียบสมาคมว่าดวยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2560
 10. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการรับจ่ายเงินศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2560
 11. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554
 12. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2554 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 13. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน หรือประโยชน์อื่นทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำประโยชน์ให้สมาคม พ.ศ.2560
 14. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน หรือประโยชน์อื่นทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำประโยชน์ให้สมาคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2563
 15. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน หรือประโยชน์อื่นทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำประโยชน์ให้สมาคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 3) พ.ศ.2564
 16. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและเก็บรักษาเงินของสมาคม พ.ศ.2560
 17. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการจัดสรรเงินที่เรียกเก็บสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560
 18. ระเบียบสมาคมว่าด้วยกาจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคม พ.ศ.2560
 19. ระเบียบสมาคมว่าด้วยกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2564
 20. ระเบียบสมาคมว่าด้วยกองทุนเจ้าหน้าที่สมาคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 21. ระเบียบว่าด้วยระยะเวลาการเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ.2565
 22. ระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อความมั่นคงและพัฒนากิจการของสมาคม พ.ศ.2565