ระเบียบสมาคม

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ. 2567

 1. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม พ.ศ.2567 ***
 2. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน หรือประโยชน์อื่นทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่ทำประโยชน์ให้สมาคม พ.ศ.2567 ***
 3. ระเบียบสมาคมว่าด้วยที่ปรึกษาสมาคม พ.ศ. 2567 ***

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ. 2566

 1. ระเบียบว่าด้วยระยะเวลาการเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร พ.ศ.2565
 2. ระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อความมั่นคงและพัฒนากิจการของสมาคม พ.ศ.2565

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ. 2564

 1. ระเบียบสมาคมว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉนับที่ 3) พ.ศ.2564
 2. ระเบียบสมาคมว่าด้วยกองทุนบำเหน็จเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2564
 3. ระเบียบสมาคมว่าด้วยกองทุนเจ้าหน้าที่สมาคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ. 2563

 1. ระเบียบสมาคมว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ. 2560

 1. ระเบียบสมาคมว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2560
 2. ระเบียบสมาคมว่าด้วยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และค่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2560
 3. ระเบียบสมาคมว่าด้วยศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ.2560
 4. ระเบียบสมาคมว่าดวยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2560
 5. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการรับจ่ายเงินศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2560
 6. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2554 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 7. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและเก็บรักษาเงินของสมาคม พ.ศ.2560
 8. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการจัดสรรเงินที่เรียกเก็บสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560
 9. ระเบียบสมาคมว่าด้วยกาจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกสมาคม พ.ศ.2560

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย พ.ศ. 2554

 1. ระเบียบสมาคมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554