ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับสมัครสมาชิก

 1. ใบสมัคร สสอ.รท.1 (สามัญ)
 2. ใบสมัคร สสอ.รท. 1/1 (สมทบ) ตามข้อ 10.2 (1) – (5) ***คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร จนท.รัฐ สสอต. สสอค. สสธท. สสอท. ***
 3. ใบสมัคร สสอ.รท. 1/2 (สามัญ/สมทบ อายุ 56 – 60 ปี)
 4. หนังสือรับรองสุขภาพตนเอง

สำหรับกรมประสาสัมพันธ์

 1. หนังสือยินยอมและมอบอำนาจการรับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว

สำหรับแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล

 1. แบบขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สสอ.รท.8
 2. แบบขอเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ สสอ.รท.9
 3. แบบขอแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพ สสอ.รท.20

สำหรับแจ้งสมาชิกเสียชีวิต

 1. แบบแจ้งเสียชีวิตเบื้องต้น สสอ.รท.10
 2. แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพ สสอ.รท.11
 3. แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ สสอ.รท.12
 4. แบบแสดงความจำนงบริจาค สสอ.รท.14
 5. บัญชีแสดงผู้รับเงินสงเคราะห์ สสอ.รท.15

สำหรับศูนย์ประสานงาน

 1. แบบขอรับบัตรสมาชิก
 2. แบบฟอร์มนำส่งทะเบียนข้อมูลสมาชิก (กรณีสมัครใหม่) สสอ.รท.4
 3. แบบฟอร์มนำส่งเงิน (กรณีสมัครใหม่) สสอ.รท.5
 4. แบบฟอร์มแจ้งขอลาออก สสอ.รท.6
 5. แบบขอรับเงินคืน (กรณีลาออก) สสอ.รท.7
 6. ตัวอย่างหนังสือรายงานการเสียชีวิต สสอ.รท.16
 7. ใบสำคัญการจ่ายเงินค่าจัดการศพ สสอ.รท.17
 8. ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว สสอ.รท.18
 9. ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน
 10. ใบตอบรับเป็นศูนย์ประสานงาน (สมทบ)

สำหรับการอุทธรณ์

 1. แบบฟอร์มขออุทธรณ์ สสอ.รท.21

สำหรับการโอนย้าย

 1. แบบฟอร์มการโอนย้าย สมาชิกขอโอนย้าย สสอ.รท.22

สำหรับทำเรื่องเกี่ยวกับสมาคม

 1. หนังสือมอบฉันทะ (มอบอำนาจ)

Bill Payment (แบบฟอร์มสำหรับโอนเงิน สำหรับศูนย์ประสานงาน)

 1. Bill Payment Counter Service ชำระไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง ค่าธรรมเนียม 10 บาท/ครั้ง
 2. Bill Payment กรุงไทย ชำระไม่เกิน 2 ล้านบาท